Τα καλούμενα στοιχεία είναι τα βασικά συστατικά της αισθητής ύλης

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη «τότε γαρ οιόμεθα γιγνώσκειν έκαστον, όταν τα αίτια γνωρίσομεν τα πρώτα και τας αρχάς τας πρώτας και μέχρι των στοιχείων»*[Φυσικής Ακροάσεως Α184a 12-14.]. Τα καλούμενα στοιχεία […]

Read Article →

τα καλούμενα στοιχεία είναι τα βασικά συστατικά της αισθητής ύλης

Τα καλούμενα στοιχεία είναι τα βασικά συστατικά της αισθητής ύλης* *[Είναι οι έσχατες οντότητες με την έννοια ότι η μόνη ανάλυση στην οποία μπορούν να υποβληθούν είναι σε πρώτη ύλη […]

Read Article →