Η έκταση είναι άπειρα διαιρετή αλλά όχι άπειρα διαιρεμένη

Το μέγεθος (π.χ. η έκταση στο χώρο) είναι άπειρο κατά διαίρεσιν. Ενώ, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ένα σώμα άπειρης έκτασης (το σύμπαν είναι πεπερασμένο), εντούτοις […]

Read Article →

Οι αριθμοί είναι άπειροι κατά πρόσθεσιν

– Οι αριθμοί είναι άπειροι κατά πρόσθεσιν: κάθε σύνολο αριθμών είναι πεπερασμένο, αλλά μπορούμε να προσθέτουμε στα πεπερασμένα σύνολα άλλους αριθμούς έπ’ άπειρον, έτσι ώστε, ενώ σε κάθε βήμα αντιμετωπίζουμε […]

Read Article →