τότε γαρ οιόμεθα γιγνώσκειν έκαστον, όταν τα αίτια γνωρίσομεν τα πρώτα και τας αρχάς

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη «τότε γαρ οιόμεθα γιγνώσκειν έκαστον, όταν τα αίτια γνωρίσομεν τα πρώτα και τας αρχάς τας πρώτας και μέχρι των στοιχείων»[Φυσικής Ακροάσεως Α184a 12-14.].

Read Article →