Νομίζω τους ανθρώπους ουκ εν τη οικία τον πλούτον και την πενίαν έχειν, αλλ’ εν ταις ψυχαίς. Ξενοφών, 430-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Read Article →