άπειρο: κατά πρόσθεσιν ή κατά διαίρεσιν (Αριστοτέλης)

Ο Αριστοτέλης διακρίνει δύο είδη απείρου*[Φυσικά 204a 6: «έτι άπειρον άπαν ή κατά πρόσθεσιν ή κατά διαίρεσιν ή αμφοτέρως».]: Ø το άπειρο κατά πρόσθεσιν, δηλαδή εκείνο που δεν εξαντλείται με […]

Read Article →