Οι αριθμοί είναι άπειροι κατά πρόσθεσιν

– Οι αριθμοί είναι άπειροι κατά πρόσθεσιν: κάθε σύνολο αριθμών είναι πεπερασμένο, αλλά μπορούμε να προσθέτουμε στα πεπερασμένα σύνολα άλλους αριθμούς έπ’ άπειρον, έτσι ώστε, ενώ σε κάθε βήμα αντιμετωπίζουμε […]

Read Article →

άπειρο: κατά πρόσθεσιν ή κατά διαίρεσιν (Αριστοτέλης)

Ο Αριστοτέλης διακρίνει δύο είδη απείρου*[Φυσικά 204a 6: «έτι άπειρον άπαν ή κατά πρόσθεσιν ή κατά διαίρεσιν ή αμφοτέρως».]: Ø το άπειρο κατά πρόσθεσιν, δηλαδή εκείνο που δεν εξαντλείται με […]

Read Article →