Κιναισθητική Ικανότητα

Πριν όμως απ’ αυτό το δύναμαι υπάρχει πάντα η προϋπόθεση να έχω την ικανότητα να κάνω αυτό που δύναμαι να κάνω· εδώ ερχόμαστε στο πρόβλημα της Κιναισθητικής Ικανότητας (Vermögen) που απασχόλησε εκτεταμένα τον Husserl. Στις Ideen ΙΙ[163] διαβάζουμε ότι το «Εγώ κινώ» προηγείται του «Εγώ δύναμαι». Αυτό σημαίνει ότι χωρίς την πρωταρχική οικειότητα μας με τις κιναισθητικές Ικανότητες δεν μπορεί να υπάρξει μια βαθύτερη αναστόχαση όπως και πράξη. Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι Ικανότητες αποτελούν την πιο στοιχειώδη δομή της αυθορμησίας· όπως γράφει ο L. Landgebe «Αυτή η Ικανότητα του να κινιέμαι είναι η πιο στοιχειώδης μορφή της αυθορμησίας και μια θεωρία της πράξης που δε θα ξεκινά απ’ αυτή θα οδηγηθεί σε μια αφηρημένη θεώρηση της πράξης»[Ludwig Landgrebe: PHENOMENOLOGY AS TRANSCENDENTAL THEORY OF HISTORY στο HUSSERL, UNIVERSITY OF NOTRE DAME PRESS σελ. 108.]. Χωρίς τις Κιναισθητικές ικανότητες η ίδια η χρονική συγκρότηση του υποκειμένου δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την προϋπόθεση ενός σώματος (Leib) ως λειτουργούντος, δεν υπάρχει η δυνατότητα να οδηγηθούμε σε μια υψηλότερη αυτοσυνειδησία[Landgrebe, οπ.π., σ. 108.].

#Husserl #κιναισθησία

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s