ένυλον είδος (aristotle)

Απορρίπτοντας την περί ιδεών θεωρία του Πλάτωνα[1], ο Αριστοτέλης εννοούσε το ‘είδος’[2] (μορφή) πάντα σε αδιάσπαστη ενότητα με την ‘ύλη’(είδος-ύλη), με τα αισθητά πράγματα.

Δεν υπάρχουν είδη χωρίς ύλη, ούτε ύλη χωρίς είδος.

Αν ο αισθητός κόσμος εμφανίζεται ως κάτι που υπάρχει με ορισμένη μορφή, και δεν αποσυντίθεται σε χαώδη αμορφία, αυτό οφείλεται στην άμεση παρουσία του είδους μέσα στον πραγματικό ένυλο κόσμο.

[1] Ο Πλάτωνας θεωρούσε τις ιδέες ως χωριστές των φαινομένων, ως γενικότητες που υπάρχουν καθ’ εαυτές. Κατά τον Αριστοτέλη οι ιδέες ‘εμπραγματώνονται’ (πραγματοποιούνται) στον αισθητό κόσμο και παρέχουν στα όντα ορισμένο είδος (μορφή).

[2] Είδος είναι τρόπος εμφάνισης της ύλης, είναι εκείνο που πραγματοποιεί και τελειοποιεί την καθ’ εαυτή άμορφη ύλη.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s