Η έκταση είναι άπειρα διαιρετή αλλά όχι άπειρα διαιρεμένη

Το μέγεθος (π.χ. η έκταση στο χώρο) είναι άπειρο κατά διαίρεσιν.

Ενώ, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ένα σώμα άπειρης έκτασης (το σύμπαν είναι πεπερασμένο), εντούτοις κάθε σώμα μπορεί να διαιρείται έπ’ άπειρον (είναι, μάλιστα, δυνατόν να του αφαιρεθούν άπειρα διαδοχικά μέρη – που ελαττώνονται κατά ένα σταθερό λόγο – χωρίς ποτέ να εξαντλείται).

Αυτή η δυνατότητα δεν πραγματώνεται ποτέ εξ ολοκλήρου.

Η έκταση είναι άπειρα διαιρετή αλλά όχι άπειρα διαιρεμένη.

Κανένα γεωμετρικό μέγεθος δεν διαιρείται ποτέ πραγματικά σε άπειρο αριθμό μερών.

Πηγή: http://epo31dm.blogspot.gr/2004/11/blog-post.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s