άπειρο: κατά πρόσθεσιν ή κατά διαίρεσιν (Αριστοτέλης)

Ο Αριστοτέλης διακρίνει δύο είδη απείρου*[Φυσικά 204a 6: «έτι άπειρον άπαν ή κατά πρόσθεσιν ή κατά διαίρεσιν ή αμφοτέρως».]:

Ø το άπειρο κατά πρόσθεσιν, δηλαδή εκείνο που δεν εξαντλείται με την πρόσθεση μερών

Ø το άπειρο κατά διαίρεσιν (ή καθαίρεσιν*[Φυσικά 207a 23.]), δηλαδή εκείνο που είναι έπ’ άπειρον διαιρετό.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s