Για τον Αριστοτέλη η κίνηση περιλαμβάνει τρεις αρχές και τέσσερα αίτια

Για τον Αριστοτέλη η κίνηση περιλαμβάνει τρεις αρχές

(υποκείμενον, στέρησις και μορφή)

και τέσσερα αίτια (4 διότι: συμβαίνει αυτό διότι…)*

* [Για τον Αριστοτέλη η επιστήμη δεν μπορεί να σταματήσει στο ‘ότι’, δηλαδή στη διαπίστωση της πραγματικότητας ενός φαινομένου. Πρέπει να φτάσει στο ‘γιατί’, δηλαδή στη σύλληψη των αιτίων του.].

Η ανάλυση του ‘γίγνεσθαι’ με βάση φράσεις όπως «ένας άνθρωπος μη καλλιεργημένος γίνεται καλλιεργημένος» και «ένας άνθρωπος γεννιέται» (= «ένα σπέρμα [= μη άνθρωπος] γίνεται άνθρωπος») οδήγησαν τον Αριστοτέλη στις τρεις αρχές που αναφέραμε παραπάνω.

Δες επίσης:

αρχές της κίνησης κατά τον Αριστοτέλη: υποκείμενον, στέρησις και μορφή

κάθε φυσικό γεγονός και φαινόμενο, για να συντελεσθεί, χρειάζεται να ενεργήσουν τέσσερα αίτια

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s